1st Year Syllabus
Course CodeModule CodeModule NameTaught Sem I or II
CS102CS102Computer ScienceI & II
MA180

MA1**

MA181 Analysis (Honours) I & II
MA183 Algebra (Honours) I & II
MA180 English or MA1** Irish Course
MA181 Anailís (Onoracha) Gaeilge I & II
MA183 Aleéabar (Onoracha) Gaeilge I & II
MP102MP102Mathematical PhysicsI & II
EP101EP101PhysicsI & II
Back to Syllabus Page.